ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Η ισχύς των Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών DIPLOMA BASIC OFFICE και DIPLOMA BUSINESS OFFICE με βάση την τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση ( 121929/Η - Φ.Ε.Κ. 2123 Β - 1/8/2014) είναι αορίστου διάρκειας για την χρήση σε Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς.

Τα Πιστοποιητικά του Φορέα DIPLOMA αποτελούν ευρέως αναγνωρισμένους τίτλους στον ιδιωτικό τομέα, όπου δεν έχει τεθεί ποτέ ζήτημα διάρκειας ισχύος.

Αρχή