Συμβούλιο Πιστοποίησης

Ο φορέας χορήγησης πιστοποιητικών DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού έχει συγκροτήσει Συμβούλιο Πιστοποίησης το οποίο είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη και συντήρηση του σχήματος πιστοποίησης προσωπικού σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ.

Το συμβούλιο πιστοποίησης είναι τριμελές και αντιπροσωπεύει δίκαια και εξίσου όλα τα μέρη που εμπλέκονται στο σχήμα πιστοποίησης του φορέα χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής, χωρίς να επιτρέπει την κυριαρχία κάποιου συγκεκριμένου συμφέροντος.

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Πιστοποίησης είναι οι παρακάτω:

 • Το Συμβούλιο Πιστοποίησης είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση του σχήματος πιστοποίησης, στη βάση διεργασίας που αναπτύσσει και εφαρμόζει ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής, η οποία περιγράφεται στο εγχειρίδιο ποιότητας.
 • Το Συμβούλιο Πιστοποίησης ενημερώνεται πριν την αλλαγή των απαιτήσεων πιστοποίησης. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής λαμβάνει υπόψη του τις απόψεις του Συμβουλίου Πιστοποίησης για τις αλλαγές και την ημερομηνία εφαρμογής του.
 • Το Συμβούλιο Πιστοποίησης είναι υπεύθυνο για την καταγραφή και επεξεργασία τυχόν επεξηγήσεων σχετικών με τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως προκύπτουν από την σχετική Υ.Α. Ο Φορέας χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής εκδίδει τις σχετικές επεξηγήσεις.
 • Το Συμβούλιο Πιστοποίησης αξιολογεί και εγκρίνει τα καθορισμένα κριτήρια για το αρμόδιο προσωπικό του Φορέα.
 • Το Συμβούλιο Πιστοποίησης είναι αρμόδιο για τη λειτουργία της χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής καθώς και για την αξιολόγηση των πιστοποιούμενων ατόμων.
 • Το Συμβούλιο Πιστοποίησης έχει την υπόσταση και την ανεξαρτησία που το καθιστούν ικανό να αναλαμβάνει και να διεκπεραιώνει αμερόληπτα την ευθύνη της πιστοποίησης.
 • Το Συμβούλιο Πιστοποίησης είναι αρμόδιο για τη λήψη κάθε άλλης απόφασης του φορέα χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού σχετικά με την ανάπτυξη και συντήρηση του σχήματος πιστοποίησης προσωπικού σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ.
 • Αποφάσεις που λαμβάνονται από το Συμβούλιο πιστοποίησης κατά την άσκηση των σχετικών με την πιστοποίηση αρμοδιοτήτων του, δεν υπόκεινται σε τροποποίηση από άλλο όργανο του φορέα.
 • Εφαρμόζει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (πρώην Ο.Ε.Ε.Κ).
 • Άλλες αρμοδιότητες του Συμβουλίου Πιστοποίησης είναι:
  • Η λήψη απόφασης για τη διαδικασία πιστοποίησης προσώπων σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ.
  • Η λήψη αποφάσεων για διαμόρφωση της πολιτικής και των διαδικασιών σχετικά με τη λειτουργία του Φορέα.
  • Η λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιτήρηση για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής και των διαδικασιών.
  • Η λήψη αποφάσεων για τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης του Φορέα, στη βάση επίσημων οικονομικών στοιχείων.
  • Η λήψη αποφάσεων για τη σύσταση επιτροπών όπου χρειάζεται, με την ανάθεση σε αυτές καθορισμένων καθηκόντων.
  • Η λήψη κάθε άλλης απόφασης του Φορέα σχετικά με την ανάπτυξη και συντήρηση του σχήματος πιστοποίησης προσωπικού σε δεξιότητες χρήσης Η/Υ.

Αρχή