Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Βασική αρχή και δέσμευση της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι να παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρία, ώστε να καθιερωθεί η DIPLOMA ως Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού DIPLOMA διαθέτει τις αναγκαίες διαδικασίες για την αξιολόγηση φυσικών προσώπων σε γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
Για να επιτευχθεί αυτό η DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού:

 • Έχει θεσπίσει κατάλληλες διαδικασίες και ανάλογο τρόπο εφαρμογής τους που να χαρακτηρίζονται από αμεροληψία και αντικειμενικότητα.
   
 • Υιοθετεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 καθώς και της Κ.Υ.Α. 121929/Η (ΦΕΚ-2123 Β/1-8-14), το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρία και σε όλες τις δραστηριότητες με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.
   
 • Έχει συγκροτήσει ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης το οποίο είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη και συντήρηση του σχήματος πιστοποίησης καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των διαδικασιών.
   
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της, ώστε να προάγει την ποιότητα σε κάθε του δραστηριότητα. Το προσωπικό διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για την πιστοποίηση των εξεταζομένων.
   
 • Δεσμεύεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι κατανοητή και εφαρμόζεται από όλο το προσωπικό του Φορέα.
   
 • Λαμβάνει μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών αξιολόγησης σε ανταπόκριση με την εξέλιξη της τεχνολογίας.
   
 • Διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό και φροντίζει για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων της.
   
 • Το προσωπικό της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού καθώς και οι συνεργάτες της δεσμεύονται στην τήρηση των αρχών και υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση Εμπιστευτικότητας και Αμεροληψίας.
   
 • Δεν επιτρέπεται στον Φορέα χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ να παρέχει εκπαίδευση, επιμόρφωση ή και κατάρτιση σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τα χορηγούμενα από αυτόν Πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Επίσης, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε οιασδήποτε μορφής φορέα παροχής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή και κατάρτισης σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τα χορηγούμενα από αυτόν Πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.
   
 • Δεν δύναται να διενεργήσει επιτήρηση όποιος είναι εκπαιδευτής των προς εξέταση υποψηφίων. Για το σκοπό αυτό οι Επιτηρητές υπογράφουν σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις, τις οποίες ο Φορέας χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ φυλάσσει στο αρχείο του, προκειμένου να τις επιδείξει, εάν του ζητηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για να αποδείξει ότι δεν συντρέχει τέτοιο κώλυμα στους Επιτηρητές στους οποίους έχει ανατεθεί η συγκεκριμένη επιτήρηση.
   
 • Διαθέτει κατάλληλες υποδομές, ώστε όλα τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν Πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Φορέα.

Αρχή